در دادگاه تجدید نظر — منظور از وکلا بولونیادر تاریخ نهم ژوئیه به طور رسمی تاسیس رصدخانه در دادگستری و در دادگاه تجدید نظر است

گزیده ای از عمل از اختلاط رصدخانه در دادگستری و در دادگاه تجدید نظر (جولای)