این قانون کپی رایت ایتالیایی جامعه از نویسندگان و ویراستاراناین درست است که اجازه می دهد تا نویسنده به منحصر به فرد از آثار او به ادعای پدری به تصمیم بگیرد که آیا و هنگامی که به انتشار آنها به مخالفت خود را متمم اجازه هر نوع استفاده و دریافت های مرتبط با پاداش, پاداش با توجه به این فرد که ایجاد کرده است یک کار — قوانین و مقررات حقوق مالکیت انحصاری حقوق نویسنده برای استفاده از پشتیبانی کار خود را در هر صورت به اجازه هر نوع, از, توزیع, تولید مثل, اعدام, نمایندگی و یا دیگر اشکال استفاده و درک خود را پاداش.

پیدا کردن اطلاعات بیشتر در کسانی هستند که حقوق تضمین جبران خسارت مالی نه نویسنده اما به افراد متصل یا مرتبط.

برای مثال به رکورد لیبل از یک موسیقیدان است